Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Bestelling

 1. De door Strips & Zo geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen en uiterlijk binnen 30 dagen geleverd gaan worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw volledige betaling.
 2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
 4. De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.

Artikel 2: Levering

Levering kan plaatsvinden doordat de klant de goederen bij Strips & Zo, Boterstraat 17 in Alkmaar ophaalt of door levering door TNT Post of een andere logistieke partner van Strips & Zo. Strips & Zo draagt het risico tot Strips & Zo de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

 Artikel 3: Betaling

 1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan moeten worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.
 2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, dan is de klant ons een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. Strips & Zo behoudt zich ook het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Strips & Zo kan in voorkomende gevallen de goederen niet leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden versturen.

 Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten

 1. De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 3. Verzendkosten zie elders.

 Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Strips & Zo tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over, wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. In pandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien -tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.

Artikel 6: Vervangende goederen

 1. Klachten kun je mailen naar stripsenzo@ziggo.nl
 2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Strips & Zo. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Strips & Zo, Boterstraat 17  1811 HP Alkmaar worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Strips & Zo via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar Strips & Zo, Boterstraat 18 in Alkmaar.
 4. In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Strips & Zo, Boterstraat 17  1811 HP Alkmaar worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Strips & Zo via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar Strips & Zo, Boterstraat 17  1811 HP Alkmaar.
 5. In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voorde ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. Dat artikel moet binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Strips & Zo, Boterstraat 11  1811 HP Alkmaar worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Strips & Zo via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar Strips & Zo, Boterstraat 17  1811 HP Alkmaar.
 6. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
 7. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Strips & Zo.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
 2. Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
 3. Tijdens de herroepings termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 4. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
 5. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 8: Privacy

 1. Strips & Zo neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
 2. Indien de klant aan het bedrijf te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
 3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Strips & Zo en de producten die wij voeren.

Artikel 9: Geschillenbeslechtiging

 1. In het geval van een geschil dient de consument binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Strips & Zo door per post, fax of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
 2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

 Artikel 10: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend

Artikel 12: Akkoord

Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Strips & Zo, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.

Algemene Voorwaarden dd. 10-04-2018, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.